(FTUNEWS) – Tri?n lãm b?n ?? và tr?ng bày t? li?u “Hoàng Sa, Tr??ng Sa c?a Vi?t Nam – Nh?ng b?ng ch?ng l?ch s?” do B? Thông tin và Truy?n thông ph?i h?p các c? quan t? ch?c ??n v?i TP HCM.

alt

Tri?n lãm b?n ?? và tr?ng bày t? li?u “Hoàng Sa, Tr??ng Sa c?a Vi?t Nam – Nh?ng b?ng ch?ng l?ch s?” s? tr?ng bày g?n 150 b?n ?? và nhi?u t? li?u quí v? ch? quy?n c?a Vi?t Nam trên 2 qu?n ??o này.Các ngu?n b?n ?? và t? li?u Vi?t Nam, Trung Qu?c và ph??ng Tây ???c ??t cùng nhau, b? sung cho nhau s? giúp du khách, ng??i dân khi tham quan tri?n lãm có th? d? dàng ??i chi?u, trao ??i và ki?m ch?ng.

Th?i gian tham quan t? : 9am, ngày 22 – 29, tháng 8, 2013. Ð?a ?i?m: Dinh Th?ng Nh?t, TP.HCM và mi?n phía hoàn toàn vé vào c?ng b?n nhé. V?y thì b?n ng?i gì mà không cùng b? chút th?i gian ?? hi?u rõ h?n v? lãnh th? Vi?t Nam. Ho?c các b?n có th? xem các b?n ?? c? t?i ?ÂY

(Theo Báo VN Express)

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.