Showing: 1 - 3 of 3 Articles

Chia sẻ của đại sứ It’s me 2013 – anh Đinh Đức Tâm

(FTUNEWS) – Là sinh viên Ngo?i Th??ng, ch?c h?n chúng ta ai c?ng ?ã t?ng bi?t ??n ?inh ??c Tâm qua nh?ng ph?n thi hùng bi?n “khuynh ??o” c?ng ??ng m?ng m?t th?i 2 n?m v? tr??c, nh? “Vì sao chúng ta ph?i nói nhi?u”, “Vì sao khi yêu ng??i ta hôn môi”,…

alt