0 0
0 0
0 0

Cơ hội tham quan công ty Nestle dành riêng cho FTUers

(FTUNEWS) – Ch??ng trình tham quan Công ty Nestle dành cho sinh viên n?m 3 và n?m 4 do Ban H? tr? – H?i Sinh viên ?H Ngo?i th??ng CSII t? ch?c. ?ây là c? h?i t?t cho các b?n sinh viên ?? ???c ti?p xúc v?i m?t trong nh?ng môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p hàng ??u t?i Vi?t Nam.