0 0

Những gương mặt ‘mới’ của FTUShine 2011

(FTUNEWS) – Ti?ng hát Sinh viên Ngo?i th??ng FTUShine 2011 ?ã ?i g?n h?t ch?ng ???ng c?a mình. Bên c?nh nh?ng g??ng m?t quen thu?c t? FTUShine 2009 nh? Thái Nguyên, Minh Thái, H?i Tri?u thì s? xu?t hi?n c?a Hoàng Khôi, Kim H?ng, Ng?c Hi?n, ??c Trí ?ã ?em l?i m?t h?i th? m?i cho cu?c thi n?m nay. Tuy m?i ng??i l?a ch?n cho mình m?t phong cách riêng, nh?ng t?t c? ??u th?t s? tài n?ng và x?ng ?áng ?? t?a sáng trong ?êm chung k?t FTUShine 2011.

>>  Vote cho thí sinh và nhóm ca b?n yêu thích

>>  “??t nh?p” phòng t?p c?a thí sinh FTUShine 2011

0 0

Hậu trường vui nhộn của buổi chụp ảnh thí sinh bảng A

(FTUNEWS) – N?m trong các ho?t ??ng h??ng ??n ?êm Chung k?t cu?c thi “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2011 – FTUShine”, bu?i ch?p ?nh cho các thí sinh b?ng A (??n ca) ?ã di?n ra vô cùng vui nh?n vào sáng ngày 28/04 v?a qua.

>> ‘Vote’ ngay cho thí sinh, nhóm ca b?n yêu thích 

>> ‘??t nh?p’ phòng t?p c?a thí sinh FTUShine

>> Hào h?ng t? bu?i t?p ??u tiên c?a thí sinh FTUShine


H?u tr??ng

0 0