0 0

Mùa hoa mồng tơi (Ty Pha)

(FTUNEWS) – ?ôi khi café cùng t?i b?n, nhâm nhi h??ng v? espresso dìu d?u, cái ngòn ng?t không th? c??ng l?i c?a ly macchiato mát l?nh hay chút h??ng n?ng limocello c?a Tây Ý, tôi t? h?i li?u r?i s?ng mãi ? ch?n Sài thành này, ng??i ta có d?n lãng quên cái h??ng v? “g?c” trong mình?

 

Ph? quen v? òa trong ký ?c. B?ng thèm mu?n, khát khao m?t chút gì ?ó “h??ng v? quê”. Nh?ng m?nh ghép tan v? v? màu tu?i th? nh?t d?n – m?nh cho tình yêu c?a bà, c?a ch? gái, m?nh c?a gia ?ình g?n bó ch?t kéo nhau ùa v?…

Nhà tôi, má hay tr?ng nhi?u lo?i rau xanh l?m. ??n gi?n má nói, ?n rau có nhi?u vitamin, t?t cho s?c kh?e mà còn h?n ch?t… sát sanh. V?y nên, tr??c sân nhà, má luôn tr?ng gi?u m?ng t?i quanh n?m su?t tháng. Mà, nhà tôi, h?t th?y ??u “ b? k?t” th? rau này.

Nh?ng ngày tháng t?, cái n?ng h? trong su?t l?n l??t xuyên th?u t?ng m?ch lá xanh mát. Không hi?u sao tôi l?i t? ??t cho mùa này là mùa hoa m?ng t?i! Tôi thích ???c cùng ch? hai ng?m nh?ng bông hoa ti tí, tr?ng tinh khi?t ??n k? l? tr??c sân nhà; thích tranh giành v?i b?n tr? hái nh?ng chùm h?t tim tím ??… s?n móng tay. Ch? gái b?o: “Mày ?iên à, con trai ai làm th?!” Tôi ch? bi?t phì c??i, ch?ng bi?t nói sao. Tôi yêu l?m màu tím c?a h?t m?ng t?i. B?i nó là màu c?a s? th?y chung, không  gian d?i; màu c?a tình yêu sâu l?ng hay ??n gi?n ch? là màu th?i gian ngun ngút mà tu?i th? tôi ?ã ?i qua.

Tôi l?i miên man nh?…