0 0

Sài Gòn ngày rất ‘xanh’ cùng GreenS

(FTUNEWS) – Ngày 15/05 v?a qua t?i Cung V?n hóa Lao ??ng ?ã di?n ra ngày h?i GreenS – Hành trình doanh nhân xanh do Nhóm d? án giáo d?c môi tr??ng Sài Gòn 350 và nhóm Sáng Tác Sinh Viên (?H Kinh t? Tp H? Chí Minh) ph?i h?p t? ch?c. Qua hành trình thú v? này, nhi?u b?n tr? ?ã ???c tr?i nghi?m và chung tay th?c hi?n nh?ng hành ??ng r?t thi?t th?c vì môi tr??ng.

 

>>  Tr?n tr??ng quay, Di?m My “xúng xính” d? h?i môi tr??ng

 

0 0

Hoa hậu Diễm Hương đồng hành cùng ngày hội GreenS

(FTUNEWS) – Hoa h?u Th? gi?i ng??i Vi?t 2010 Di?m H??ng là m?t trong nh?ng ng??i ??p ?ã giành nhi?u th?i gian ?? tham gia các ho?t ??ng c?ng ??ng và xã h?i. Và s?p t?i ?ây, vào ngày 15.05.2011, cô s? xu?t hi?n t?i ngày h?i “GreenS – Hành trình Doanh nhân Xanh” do nhóm D? án giáo d?c môi tr??ng Saigon350 ph?i h?p cùng nhóm Sáng tác sinh viên (?H Kinh t? TP.HCM) t? ch?c.

>>   GreenS – ngày h?i môi tr??ng l?n nh?t trong n?m

0 0