0 0

Thử sức cùng SV 2012 Online ‘rinh’ giải thưởng lớn

(FTUNEWS) – ??i tuy?n SV 2012 c?a tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 hi?n ?ang ráo ri?t t?p luy?n cho ??t ‘?? tài’ cùng 2 tr??ng ?H khác th?i gian t?i. Trong lúc ch? ??i ?? c? v? ‘gà nhà’, FTUers c?ng có th? cùng tham gia sân ch?i thú v? này b?ng cách ??ng ký d? thi SV 2012 Online.