Thử sức cùng SV 2012 Online ‘rinh’ giải thưởng lớn

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:2 Minute, 52 Second

Cùng v?i ch??ng trình SV 2012, Ban Th? thao, Gi?i trí và Thông tin Kinh t? (VTV3) t? ch?c ch??ng trình SV Online dành cho các b?n sinh viên, khán gi? c?a ch??ng trình SV 2012 v?i s? ph?i h?p và h? tr? c?a m?ng xã h?i Zing Me.

 

Ch??ng trình SV Online ???c thi?t k? v?i 4 vòng thi, ti?n hành hàng tu?n cùng v?i l?ch phát sóng c?a SV 2012. M?i vòng thi ch??ng trình s? xây d?ng m?t format khác nhau ?? khán gi? s? cùng tham gia thông qua hình th?c online.

Vòng thi 1 “SV 2012 Online – L?i chào sinh viên” (01/01 – 05/08)

Vòng thi 2 “SV 2012 Online – B?n tin Sinh viên” (12/08 – 28/10)

Vòng thi 3 “SV 2012 Online – Sinh viên sáng t?o” (04/10 – 02/12)

Vòng thi 4 “SV 2012 Online – Góc nhìn Sinh viên” (09/12 – 23/12)

L?u ý: Nh?m ??m b?o tính chính xác và không gian l?n trong vi?c bình ch?n các video clip trên SV 2012 Online, sinh viên tham gia bình ch?n ph?i c?p nh?t ??y ?? thông tin và ???c xác nh?n là Thành viên chính th?c trên m?ng xã h?i Zing Me (m?i sinh viên ch? có 1 tài kho?n chính th?c duy nh?t).

FTUers có th? thành l?p ??i ch?i, là cá nhân ho?c t?p th?, t?i ?a 12 thành viên, các thành viên tham gia ph?i ?ang là sinh viên, cùng h?c t?i m?t tr??ng. ??i d? thi h?p l? là ??i có xác nh?n t? cách sinh viên c?a tr??ng (nhà tr??ng, ?oàn, h?i sinh viên tr??ng) theo phi?u ??ng ký c?a Ban t? ch?c t?i website http://s012.zing.vn.Tác ph?m d? thi h?p l? khi ?ã ??ng t?i video clip lên trang http://s012.zing.vn và n?p phi?u ??ng ký (v? BTC SV 2012 Online, T?ng 15, Flemington Tower, 182 Lê ??i Hành, Q11, TPHCM).

Cách th?c tham gia:

1. ??i thi th?c hi?n ??ng t?i tác ph?m d? thi t?i ??a ch? http://s012.zing.vn theo ?úng h??ng d?n k? t? ngày 20/12/2011;

2. Tác ph?m d? thi ???c b?t ??u bình ch?n k? t? 11 gi? 00 Ch? Nh?t ??n 23 gi? 59 phút Th? N?m hàng tu?n t?i ??a ch? http://s012.zing.vn;

3. Ch? có thành viên chính th?c Zing Me m?i ???c bình ch?n video clip hay nh?t.

??c bi?t, nh?ng ??i ch?i tham gia SV 2012 s? có c? h?i ‘rinh’ v? nh?ng gi?i th??ng l?n c?c h?p d?n. C? th?:

Gi?i th??ng cho video clip hay nh?t tu?n: 10.000.000? và Gi?i bình ch?n: t?ng tr? giá gi?i th??ng lên ??n h?n 1 t? ??ng.

CTV FTUNEWS (T?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *