CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Hoa hậu Ngọc Diễm về miền Tây trổ tài làm bánh
Thời trang | by , 25 tháng 5, 2012

(FTUNEWS) – Hoa h?u Du l?ch 2008 có d?p th? hi?n tài ‘n? công gia chánh’ khi tham gia m?t ch??ng trình truy?n hình th?c t?.


Ng?c Di?m ?n m?c gi?n d?, chu?n b? cho nh?ng tr?i nghi?m m?i m? khi là khách m?i c?a ch??ng trình truy?n hình ‘L? khách 24h’.

Hoa h?u v? huy?n Châu Thành c?a t?nh B?n Tre và l?u trú t?i ?ây hai ngày m?t ?êm, di chuy?n b?ng ph??ng ti?n xe ??p. Ng?c Di?m cho bi?t cô t?ng có nhi?u chuy?n ?i v? mi?n Tây Nam B? nh?ng v?n r?t h?i h?p, háo h?c khi ???c tr?i nghi?m c?m giác mình là ng??i dân s?ng ? ?ây.

Th? thách ??u tiên là cô ph?i khéo léo t? tìm ch? ? qua ?êm và xoay s? ?? s?ng trong hai ngày ch? v?i 50.000 ??ng trong túi. Sau nhi?u gi? ch?t v?t h?i th?m t?ng nhà, cu?i cùng ng??i ??p c?ng xin ???c tá túc t?i nhà m?t ngh? nhân làm bánh tráng d?a n?i ti?ng trong vùng.

T?i ?ây cô ???c h?c làm món bánh lá m? n??c c?t d?a – ??c s?n ???c ng??i mi?n Tây ?a chu?ng vì có công d?ng nhu?n tràng, gi?i nhi?t, ch?ng s?i và s?t phát ban hi?u qu? cho tr? em. Không ng?i khó kh?n, Ng?c Di?m t? tay ch?n hái nh?ng chi?c lá m? th?t t??i và mang v? r?a s?ch, giã nhuy?n ?? l?y n??c c?t.

Hoa h?u c?ng t? tay nhào b?t làm bánh r?i ch?t d?a khô chu?n b? l?c l?y n??c c?t. Cô cho bi?t món bánh này làm không khó làm nh?ng ?òi h?i ng??i th?c hi?n ph?i c?n th?n và ch?u khó vì ?i?u quan tr?ng là c?n nhanh tay tráng và cu?n bánh ngay khi b?t v?a ??c l?i, v?n còn gi? ???c ?? nóng.

N??c ch?m ?n kèm v?i bánh lá m? là n??c c?t d?a. Sau khi b? ?ôi qu? d?a, Ng?c Di?m n?o l?y cùi d?a r?i v?t l?y n??c c?t. L?n ??u tiên làm món bánh này nh?ng Ng?c Di?m t? ra r?t nhanh nh?n và tháo vát. Cô ???c ch? nhà khen ‘??m ?ang không thua gì con gái x? d?a’.

Ng?c Di?m vui m?ng khoe s?n ph?m do chính tay mình làm ra. ‘Bánh có mùi r?t ??c tr?ng c?a lá m?, d?o th?m và ch?m v?i n??c c?t d?a r?t ngon. ?ây là l?n ??u tiên Di?m ???c th??ng th?c món ??c s?n này’, hoa h?u hào h?ng chia s?.

Ng??i ??p còn mang bánh bi?u cho các gia ?ình trong xóm. Cô cho bi?t chuy?n ?i ?? l?i trong cô nhi?u k? ni?m khó quên v? con ng??i mi?n Tây th?t thà, thân thi?n và hi?u khách.

H??ng Giang – H?u Anh

радиаторы отопления узкие горизонтальныеaracerrussian girls dubaiотдых на 1 мая 2015продвижение по нч запросам

Bình luận

%d bloggers like this: