Bán kết FTUShine 2011: Đêm tỏa sáng

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 56 Second

(FTUNEWS) – FTUShine2011 ?ã ?i ???c h?n m?t n?a ch?ng ???ng, nh?ng thí sinh xu?t s?c nh?t ?ã b?t ??u l? di?n. Và không ph? lòng mong ??i c?a BGK l?n khán gi?, h? ?ã cùng “cháy” h?t mình và t?a sáng trong ?êm Bán k?t ngày 17/4/2011 v?a qua.

Minh Thái

Cao Tr?n Minh Thái trong ph?n d? thi ca khúc “Ph? c?”

“Nóng b?ng và hoành tráng” là l?i nh?n xét t? Hoàng Thanh, m?t khán gi? có m?t t?i ?êm Bán k?t FTUShine 2011 t? r?t s?m. ?ó c?ng chính là c?m giác chung c?a m?i ng??i khi theo dõi toàn b? ch??ng trình c?ng nh? ch?ng ki?n nh?ng ph?n thi ??y tài n?ng và sáng t?o c?a các thí sinh. Có th? nói, trong h?n ba gi? ??ng h? di?n ra, ng??i xem ?ã ???c d?n d?t ?i t? b?t ng? này ??n b?t ng? khác.

Thành ph?n Ban Giám kh?o c?a ?êm Bán k?t có s? góp m?t c?a nh?c s? Lê Huy Tr?c cùng gi?ng viên âm nh?c V??ng Th? H?ng Thái, anh Tr?n Qu?c Trung – Ch? t?ch H?i Sinh viên tr??ng, sát cánh cùng hai giám kh?o quen thu?c: ca s? Tr?ng Kh??ng và ??i s? cu?c thi – ca s? Lan Trinh. Bi?u di?n tr??c nh?ng 5 v? giám kh?o có th? nói là m?t áp l?c không nh? ??i v?i các thí sinh, nh?ng ?ây c?ng ??ng th?i là ??ng l?c ?? h? th? hi?n t?t c? kh? n?ng c?ng nh? t? ch?t âm nh?c c?a mình. T? ?ó, v?i t?ng ti?t m?c di?n ra, khán gi? l?i ???c ch?ng ki?n thêm nhi?u b?t ng? xu?t hi?n trong cách ch?n ca khúc d? thi, cách x? lý bài hát…

BGK FTUShine

H?i ??ng Giám kh?o nh?n hoa t? Tr??ng BTC

S? ?a d?ng v? phong cách có l? là ?i?m nh?n sáng giá nh?t trong ?êm di?n l?n này. T? nh?ng b?n tình ca sâu l?ng nh? Không còn mùa thu, Cánh bu?m ?? th?m ??n V? ?i?u hoang dã, Hot girl ??y sôi ??ng, t? dân gian ???ng ??i trong ti?t m?c Son ??n Ch?i v?i tôi ru tôi mang phong cách rock r?t ??c bi?t. Thêm vào ?ó, các FTUers còn cho th?y c? kh? n?ng sáng tác v?i Phai do ?ôi song ca ??ng Phúc – Qu?nh Chi trình bày. T?t c? ?ã hòa h?p cùng nhau t?o nên m?t ?êm di?n v?i r?t nhi?u gam màu khác bi?t, m?i th? ??u có s?c hút riêng. Thêm vào ?ó còn là s? ??u t? v? trang ph?c, v? ??o,… khi?n cho nh?ng ph?n thi càng tr? nên tr?n v?n h?n.

Cánh bu?m ?? th?m

Nh?t Th?ng và Minh Hi?n sâu l?ng trong “Cánh bu?m ?? th?m”

Vedette

Vedette khu?y ??ng sân kh?u v?i “V? ?i?u hoang dã”

Duy Quang

Duy Quang (gi?a) trong “Em s? là gi?c m?”

S? xu?t hi?n c?a khách m?i Trung Quân Idol v?i hai ca khúc Hoa n?ng Gi?t s??ng và chi?c lá cùng ??i s? Lan Trinh v?i ca khúc Follow your dreams trong album m?i c?a ch? càng góp ph?n khu?y ??ng b?u không khí nóng b?ng ?ang hi?n di?n t?i sân tr??ng, khi?n cho các ph?n bi?u di?n v? sau càng tr? nên ?n t??ng.

Trung Quân Idol

Trung Quân Idol v?i hình ?nh m?i vô cùng tr? trung

Lan trinh  Lan Trinh

Lan Trinh ??y c?m xúc trong sáng tác c?a D??ng Kh?c Linh – “Follow your dream”

Ngay sau ?ó, khán gi? l?i ???c d?p chuy?n sang c?m xúc h?i h?p v?i nh?ng ph?n ph?ng v?n c?a MC tr??c gi? công b? k?t qu?. Có th? nói, ?êm Bán k?t ?ã thành công khi luôn thu hút ???c ánh m?t ng??i xem h??ng v? sân kh?u trong su?t th?i gian ch??ng trình di?n ra.

K?t qu? 11 thí sinh và nhóm nh?c ?i ti?p vào Chung k?t ?ã ???c công b? vào cu?i ch??ng trình. Ngay sau ?ó, 11 g??ng m?t s? ti?p t?c tranh tài này ?ã có bu?i g?p g? nhanh ?? nghe nh?ng góp ý t? các thành viên H?i ??ng Giám kh?o ?? chu?n b? t?t nh?t cho ?êm Chung k?t cu?c thi “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2011 – FTUShine” di?n ra t?i nhà hát B?n Thành vào t?i ngày 8/5 s?p t?i. ?ón ??i nh?ng b?t mí v? ?êm thi c?ng nh? nh?ng thông tin v? vé tham d? trên website ftunews.com và m?ng xã h?i tamtay.vn nhé!

Bài: D??ng H?ng Phúc | ?nh: T?n Anh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *