Hỗ trợ tài năng trẻ cùng học bổng VNG

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 39 Second

(FTUNEWS) – ???c bi?t ??n nh? m?t trong nh?ng công ty hàng ??u trong l?nh v?c Internet ? Vi?t Nam, ho?t ??ng trong 3 l?nh v?c: Gi?i trí tr?c tuy?n, C?ng ??ng và Th??ng m?i ?i?n t?, VNG luôn ho?t ??ng v?i t?t c? nhi?t huy?t, n?ng ??ng cùng s? khám phá, tìm tòi nh?ng công ngh? m?i không ng?ng ngh?. N?m 2013, VNG ti?p t?c vai trò nhà ??ng hành cùng các b?n sinh viên qua ch??ng trình h?c b?ng dành cho sinh viên n?m 4 (cu?i n?m 3) kh?i ngành kinh t?.

alt

?ôi nét v? VNG

VNG là Công ty ?i ??u trong l?nh v?c Internet t?i Vi?t Nam v?i g?n 2.000 thành viên, mang theo s? m?nh “Phát tri?n Internet ?? thay ??i cu?c s?ng Ng??i Vi?t Nam”. VNG ?ã ??t nhi?u danh hi?u cao quý nh? gi?i Sao Khuê, gi?i sao Vàng ??t Vi?t và nhi?u gi?i th??ng CNTT xu?t s?c khác dành cho công ty cung c?p n?i dung s? tiêu bi?u n?m 2007, 2008, 2009, 2010 và n?m 2011, ?ang chi?m l?nh th? tr??ng v?i h?n 20 s?n ph?m gi?i trí, liên k?t c?ng ??ng, và ph?n m?m ???c ?a chu?ng nh?t.
V?i môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, tr? trung, nhi?t huy?t, n?ng ??ng, không ng?ng tìm tòi và khám phá công ngh? m?i, n?i b?n ???c th?a s?c sáng t?o, khám phá, ???c thay ??i th? gi?i, ???c h??ng ch? ?? ?ãi ng? x?ng ?áng cùng các giá tr? tinh th?n quý báu, c? h?i th?ng ti?n cao, VNG ?ã ???c b?u ch?n trong Top 50 nhà tuy?n d?ng t?t nh?t Vi?t Nam

Thông tin v? h?c b?ng

Giá tr? h?c b?ng: 3,000,000 VN?/su?t.

??i t??ng SV (tiêu chí): Sinh viên n?m 4 có h?c l?c gi?i (Cu?i n?m 3) chuyên ngành Marketing, Qu?n tr? kinh doanh, Kinh t?/Kinh t? ??i ngo?i, Ngo?i th??ng, Nhân s?, Ti?ng Hoa.

S? l??ng su?t: 10 su?t.

?? có c? hôi nh?n ???c h?c b?ng, h? s? c?a b?n ph?i ??m b?o ??y ??

CV (Lý l?ch cá nhân): Trình bày rõ thông tin cá nhân, quá trình h?c t?p, các d? án ?ã làm (n?u có) và thành tích ?ã ??t ???c

B?ng ?i?m: ?i?m trung bình tích l?y tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, có xác nh?n c?a Tr??ng ho?c Khoa.

V?n b?n tr? l?i câu h?i “Vì sao VNG nên trao h?c b?ng này cho b?n?” (N?u là Word thì dài 01 trang A4, size ch? 12; n?u là Power Point thì nhi?u nh?t là 15 Slide).

Gi?y xác nh?n gia c?nh, các ch?ng ch?, gi?i th??ng khác ?ã ??t ???c (n?u có).

H?n chót nh?n h? s?: ngày 05/11/2013

Cách th?c n?p h? s?

N?p h? s? b?n m?m (soft-copy) qua ??a ch? email thanhtv@vng.com.vn

Ho?c g?i h? s? tr?c ti?p cho: Anh Tr?n V? Thanh

Phòng Nhân s? công ty VNG – L?u 13 Tòa nhà Flemington – 182 Lê ??i Hành, Q11

M?i th?c m?c, xin liên h?

Anh Tr?n V? Thanh – Phòng Nhân s? công ty VNG

?i?n tho?i: 0986 001010 – Email: thanhtv@vng.com.vn

Saphire PL (t?ng h?p)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *