Học tiếp cùng Học giả Việt Nam

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:1 Minute, 33 Second

Ch??ng trình Fulbright t?i Vi?t Nam ph?i h?p v?i H?i ??ng Trao ??i H?c gi? Qu?c t? (CIES) s?p x?p h?c gi? ??n nh?ng n?i ti?p nh?n phù h?p t?i Hoa K?. Các h?c gi? ???c tuy?n ch?n s? ???c VSP ?ài th? sinh ho?t phí h?ng tháng, b?o hi?m s?c kh?e trong su?t th?i gian tham gia ch??ng trình và vé máy bay kh? h?i ?i Hoa K?.

?ng viên mu?n n?p ??n tham gia VSP ph?i có b?ng th?c s? ho?c ti?n s? (ho?c t??ng ???ng trong m?t s? ngành chuyên môn), là công dân Vi?t Nam, có trình ?? ti?ng Anh thành th?o ?? nghiên c?u ho?c gi?ng d?y ? Hoa K?.

L?nh v?c nghiên c?u/gi?ng d?y: B?t k? l?nh v?c nào, nh?ng ?u tiên cho nh?ng l?nh v?c sau: Qu?n lý Giáo d?c ??i h?c – Chính sách ??i ngo?i; Lu?t – S?c kh?e c?ng ??ng; Qu?n lý công – Nghiên c?u v? Hoa K?; Quy ho?ch và Phát tri?n ?ô th?; Chuyên ngành Nghiên c?u ph? n?; Chính sách và Nghiên c?u v? Môi tr??ng; Kinh t? (bao g?m c? kinh t? qu?c t? và kinh t? nông nghi?p)

H? s?: H? s? tr?c tuy?n truy c?p t?i trang web
H?n n?p: Th? Ba, ngày 15-10-2013. Liên h?: Cô ?? Thu H??ng, Tr? lý Ch??ng trình ?T:(04)38505000(#6225)

Email:dohx@state.gov

Yun

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *