CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Khóa son vàng – nốt nhạc của yêu thương
Uncategorized | by , 26 tháng 11, 2013

(FTUNEWS) – “Khóa son vàng” là m?t ch??ng trình bán hàng gây qu? thu?c chu?i “Giáng sinh yêu th??ng 2013” do ??i CTXH FTU2 t? ch?c. Gi?ng nh? khóa son trong m?t b?n nh?c, “Khóa son vàng” ?óng vai trò là m?t nhân t? chính, góp ph?n mang ??n thành công cho toàn chu?i ch??ng trình.

Bên c?nh m?c ?ích gây qu? cho chu?i , ch??ng trình này còn mang ý ngh?a giúp các b?n h?c sinh, sinh viên c?ng nh? nhi?u ??i t??ng khác trên ??a bàn Tp.HCM ???c tham gia vào ho?t ??ng tình nguy?n và th? hi?n s? ??ng c?m, s? chia c?a mình ??i v?i nh?ng hoàn c?nh khó kh?n.

alt

Nh?m t?o ?i?u ki?n thu?n l?i nh?t ?? m?i ng??i có th? tham gia , “Khóa son vàng” s? không ch? t? ch?c ? trong khuôn viên tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng Tp.HCM, mà còn ???c m? r?ng ra các ??a bàn khác trên toàn thành ph? nh?: các tr??ng ph? thông, ??i h?c…, công viên Tao ?àn, nhà th? ??c Bà… Ch??ng trình s? chính th?c kh?i ??ng t? ngày 25/11 và ???c ??t bàn ngay t?i s?nh A c?a tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng Tp.HCM.

N?m nay, “Khóa son vàng” mu?n mang ??n cho t?t c? m?i ng??i m?t mùa Giáng sinh th?t r?c r? và ng?p tràn s?c màu. Các s?n ph?m ???c bày bán t?i “Khóa son vàng” chính là thành qu? c?a nh?ng ?ôi bàn tay khéo léo, nh? s? tay handmade, bút hình thú, vòng ?eo tay handmade,… và c? m?t s?n ph?m hi?n ?ang r?t ???c ?a chu?ng hi?n nay: Dreamcatcher! V?i s? ?a d?ng các m?t hàng , “Khóa son vàng” hi v?ng s? ?em l?i s? thích thú c?ng nh? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a t?t c? các b?n.

alt

Hãy ??ng hành cùng “Khóa son vàng” nhé các b?n! Ch? m?t hành ??ng nh? thôi c?ng s? có ý ngh?a r?t to l?n ??i v?i nh?ng hoàn c?nh khó kh?n, neo ??n. Hãy cùng chung tay góp s?c vì m?t mùa Giáng sinh ?m áp!

CTV FTUNEWS

Top