N?m trong khuôn kh? Mùa Hè Xanh 2012 (MHX) do Ban Tình Nguy?n tr?c thu?c H?i SV tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2 t? ch?c, giai ?o?n tr?ng ?i?m c?a chi?n d?ch tình nguy?n l?n nh?t trong n?m dành cho FTUers ?ã chính th?c ???c phát ??ng. Ch?c ch?n ?ây là tin vui v?i không ít các b?n sinh viên Ngo?i th??ng, b?i MHX luôn là ni?m mong ??i c?a t?t c? các b?n tr? khao khát c?ng hi?n, mong mu?n ?em ni?m vui ??n nh?ng m?nh ??i b?t h?nh.

MHX 2012 so v?i các n?m tr??c s? có thêm m?t ?i?m m?i, ?ó là chi?n d?ch s? ???c t? ch?c trên c? 2 m?t tr?n: t?nh Tây Ninh và TP.H? Chí Minh.

V?i m?t tr?n t?nh, chi?n d?ch s? di?n ra trong kho?ng th?i gian 3 – 4 tu?n c?a tháng 7 t?i xã Long Thành, huy?n Hòa Thành, t?nh Tây Ninh v?i các ho?t ??ng nh?:

– Công trình thanh niên: ??p ???ng, s?a ch?a nhà gia ?ình chính sách, xây d?ng th? vi?n, d?n d?p v? sinh môi tr??ng, quét d?n bia t??ng ni?m ? ??n 843.

– Công tác hè cho thi?u nhi: D?y h?c, sinh ho?t k? n?ng, t? ch?c trò ch?i l?n.

– Tuyên truy?n: Tuyên truy?n cho nhân dân v? các n?i dung: phòng ch?ng HIV, an toàn giao thông,….

– V?n ngh?: V?n ngh? giao l?u v?i ??a ph??ng và giao l?u v?i các chi?n s? ??n biên phòng

Song song v?i m?t tr?n t?nh, m?t tr?n thành ph? s? ???c t? ch?c t?i 2 ??a ?i?m: Huy?n Hóc Môn và ngay chính t?i tr??ng ?H Ngo?i th??ng CS2.

* T?i huy?n Hóc môn, chi?n s? s? chung tay vào các ho?t ??ng:

alt

* M?t tr?n cu?i cùng, c?ng là h?u ph??ng v?ng ch?c cho 2 ??a ?i?m trên, chính là t?i “sân nhà” ?H Ngo?i th??ng CS2 v?i các ho?t ??ng nòng c?t:

  • T? ch?c thu gom và phân lo?i rác th?i
  • Làm ?? tái ch? ?? tuyên truy?n b?o v? môi tr??ng, ti?t ki?m và h??ng d?n sinh viên làm nh?ng v?t d?ng h?u ích t? nh?ng v?t d?ng không còn s? d?ng n?a.
  • Tuyên truy?n v? mùa hè xanh, b?o v? môi tr??ng, t?ng ?? tái ch? cho thí sinh thi ??i h?c và gây qu? cho chi?n d?ch Mùa Hè Xanh.

Bên c?nh ?ó, các chi?n s? ? m?t tr?n thành ph? v?n có c? h?i tham gia vào ho?t ??ng ti?p s?c cho các chi?n s? ? m?t tr?n t?nh v?i các ho?t ??ng vô cùng thú v?: Cánh th? yêu th??ngQuà t?ng chi?n s?.

??c bi?t h?n n?a, các chi?n s? MHX s? có c? h?i tham gia ?êm giao l?u v?n ngh? cùng các chi?n s? ? m?t tr?n t?nh và các chi?n s? ? ??n biên phòng 843. BTC c?ng s? có nhi?u ph?n quà dành cho các chi?n s? xu?t s?c c?a m?t tr?n thành ph?.

Tr??c khi tham gia, ?? nh?m th?t ch?t thêm tình ?oàn k?t c?ng nh? nâng cao kh? n?ng t? v?, ki?n th?c s? c?p c?u c? b?n, trong tháng 6, các b?n s? ???c tham gia t?p hu?n các ho?t ??ng vô cùng thú v? và b? ích nh?: t?p võ, rèn luy?n k? n?ng s?ng sót, b?ng bó, s? c?p c?u,… H?p d?n h?n n?a là nh?ng gi? phút tr?i nghi?m v?i k? n?ng s? ph?m s? giúp các b?n phát tri?n b?n thân nhi?u h?n ??y!

Bây gi?, còn ch?n ch? gì n?a mà không ghi tên mình vào danh sách chi?n s? c?a chi?n d?ch Mùa hè xanh n?m nay! Có tên trong danh sách không ch? là c? h?i ?? các b?n giúp ?? ng??i khác, chung tay vì cu?c ??ng mà còn là m?t dip c?c kì t?t ?? rèn luy?n b?n thân, tr?i nghi?m ??i s?ng t?p th?, quen bi?t thêm nhi?u b?n và tích l?y thêm th?t nhi?u k? ni?m ??p ?áng nh? th?i sinh viên.

Cách th?c ??ng kí:

  • ??ng kí online: hoàn thành ??n và g?i v? email muahexanh2012.ftu2@gmail.com (t?i ??n ??ng kí t?i ?ây)
  • Ho?c nhanh tay vi?t ??n ??ng kí và n?p t?i s?nh A.
  • H?n chót nh?n ??n là ngày 03/06/2012
  • Sau khi n?p ??n s? có 1 vòng ph?ng v?n.

?? bi?t thêm thông tin v? ch??ng trình, các b?n có th? truy c?p vào trang tin chính th?c c?a chi?n d?ch:

WordPress: http://mhxftu2.wordpress.com/

Facebook: http://www.facebook.com/ChienDichMuaHeXanh2012

Ban Ch? huy chi?n d?ch r?t mong ch? s? ??ng kí tham gia nhi?t tình c?a các b?n, góp ph?n vào thành công c?a Mùa hè xanh 2012.

H?n g?p l?i các b?n trong th?i gian s?m nh?t, h?a h?n ?ây s? là m?t chi?n d?ch ??y ý ngh?a, h?p d?n và ch?a ??ng nhi?u b?t ng?!

CTV FTUNEWS

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *