Sinh viên Ngoại thương nô nức đi thử giọng

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 6 Second


“Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng” là cu?c thi uy tín do H?i Sinh viên tr??ng ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 t?i TP.HCM t? ch?c hai n?m m?t l?n. Cu?c thi n?m nay v?i ch? ?? “Sparking Melody” di?n ra t? ngày 07/03 – 08/05/2011 v?i 4 vòng thi chính: Th? gi?ng (Audition), S? k?t, Bán k?t và Chung k?t. Cu?c thi ?ã thu hút h?n 400 thí sinh ??ng ký d? thi, v?i h?n 200 thí sinh b?ng ??n ca và g?n 50 nhóm ca.


 

Các thí sinh h?i h?p ch? ??n ph?n thi c?a mình

 

Các thí sinh b?ng ??n ca “xu?t tr?n” ??u tiên v?i vòng Th? gi?ng ngày 03/04 v?a qua. ?ây là m?t hình th?c m?i m? ???c Ban T? ch?c cu?c thi áp d?ng cho l?n t? ch?c th? 7 này. Trong vòng thi kéo dài h?n 8 ti?ng này, m?i thí sinh có t?i ?a 3 phút ?? th? hi?n ch?t gi?ng và kh? n?ng ca hát, trình di?n c?a mình tr??c Ban Giám kh?o. Không có nh?c n?n, không có ng??i hát bè hay bi?u di?n ph? h?a – ?ó là yêu c?u “kh?t khe” c?a vòng thi nh?m ?ánh giá chính xác và khách quan ch?t “m?c” trong gi?ng hát c?a thí sinh.


Háo h?c nh?ng v?n không kém ph?n lo l?ng và h?i h?p là tâm tr?ng chung c?a các b?n thí sinh n?m nay. B?n L??ng ??c Anh (K49 CLC) cho bi?t: “?ây là l?n ??u ??u tiên mình tham gia m?t cu?c thi hát l?n nh? v?y nên c?m th?y h?i h?p, ??n n?i chân tay c? run b?n c? lên”.


C? nh?ng thí sinh t?ng tham gia “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng” n?m 2009 nh? b?n Thái Nguyên (K47D) c?ng không tránh kh?i s? h?i h?p: “M?c dù ?ã t?ng thi FTUShine n?m tr??c nh?ng ??n v?i cu?c thi n?m nay mình v?n có nh?ng c?m xúc r?t khác. Kinh nghi?m giúp mình có l?i th? h?n m?t s? b?n nh?ng mình v?n không th? ch? quan và nói tr??c ???c ?i?u gì. Ti?t m?c tham gia th? gi?ng n?m nay c?a mình chính là bài mà mình ?ã trình di?n trong ?êm Chung k?t n?m 2009 v?i hi v?ng mình s? di?n t?t h?n”, gi?i Khuy?n khích b?ng ??n ca FTUShine 2009 “thú nh?n”.


Bên c?nh ?ó, nhi?u thí sinh cho bi?t khá hài lòng v?i s? th? hi?n c?a mình. B?n Minh Hi?n (K49CLC2) t? tin sau ph?n thi: “Mình d? thi bài t? ‘Em v? tóc xanh’ nên c?ng không ph?i t?p luy?n gì nhi?u và c?ng t? tin h?n chút ít. Mình khá là hài lòng v?i ph?n thi v?a r?i”.


 

 

 

 

T? tin th? hi?n ph?n thi


Góp m?t trong hàng gh? giám kh?o là tr??ng BTC Nguy?n ?ình V? và hai gi?ng ca tr??ng thành t? “Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng 2007″, ca s? Lan Trinh – top 6 “Sao Mai ?i?m H?n” 2010, ??i s? c?a cu?c thi n?m nay và ca s? Tr?ng Kh??ng – thành viên nhóm nh?c Harmony.


 

BGK lúc c?ng th?ng làm vi?c…


 

và c?ng xìtin không kém lúc gi?i lao.

 

Nh?n xét v? các b?n thí sinh n?m nay, Lan Trinh cho bi?t “Sinh viên Ngo?i th??ng ?úng th?t có m?t gu th?m m? âm nh?c r?t cao. Trong su?t ngày thi hôm nay, có r?t nhi?u gi?ng ca ?ã làm Ban Giám kh?o thích thú l?n ng?c nhiên. Nhi?u b?n s? h?u ch?t gi?ng l? và ??c bi?t – ?i?m ‘??c ?áo’ ? sinh viên m?t tr??ng chuyên v? các kh?i ngành Kinh t? nh? Ngo?i th??ng”. Cô ca s? c?a “Ch?y theo ánh m?t tr?i” s? còn ti?p t?c ??ng hành v?i các thí sinh ? nh?ng vòng thi sau trong vai trò Giám kh?o và c? v?n chuyên môn.


 

Ch? Miko Lan Trinh tranh th? t?o dáng m?t tí nè!

 

T? h?n 200 thí sinh c?a vòng Th? gi?ng, Ban Giám kh?o ?ã ch?n ra 52 thí sinh xu?t s?c nh?t b?ng A – ??n ca ?i ti?p vào vòng S? k?t cùng 43 nhóm ca c?a b?ng B. Cu?c thi s? ti?p n?i hành trình v?i ?êm Bán k?t t?i sân tr??ng ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 vào ngày 17/04 và khép l?i b?ng ?êm Chung k?t t?i nhà hát B?n Thành vào ngày 08/05/2011 v?i s? góp m?t c?a nh?ng ca s? hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay.


TÀO NGA – H?U ANH

Photo: Xít Hí

Bài vi?t ?ã ???c ??ng trên Zing News

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *