0 0
0 0

FTU’s Day 2013: Tiết mục mở màn năm nay có gì mới?

(FTUNEWS) – V?i ch? ?? h??ng v? hi?n t?i, ?êm v?n ngh? chào m?ng 20 n?m thành l?p ?H Ngo?i th??ng C? s? 2 – “Twenty Crush” h?a h?n s? ?em ??n cho khán gi? nh?ng màn trình di?n h?t s?c sôi ??ng. Càng g?n ??n “ngày h?n” 20/10, các ti?t m?c càng ráo ri?t t?p luy?n. Ph?n bi?u di?n m? màn cho ?êm v?n ngh? n?m nay quy t? l?c l??ng K52 tham gia ?ông ??o c?ng ?ang ???c chu?n b? r?t công phu và bài b?n. Ti?t m?c m? màn mang tên “Dream Crush” v?n ?ang là m?t ?n s? b?t ng? dành cho khán gi? c?a ?êm v?n ngh? truy?n th?ng FTU’s Day 2013.

alt

0 0

10 bài học quan trọng nhất cho độ tuổi 20

L?i suy ngh? và hành ??ng trong ?? tu?i t? ngoài 20 ??n d??i 30 có th? ?nh h??ng không nh? ??n t??ng lai ngh? nghi?p và cu?c s?ng sau này c?a b?n. D??i ?ây là 10 bài h?c mà b?n nên cân nh?c áp d?ng n?u ?ang ? trong ?? tu?i này.

alt