0 0
0 0
0 0
0 0

Top 16 FTUCharm khoe sắc cùng áo dài Việt Hùng

(FTUNEWS) – Ph?n thi Trang ph?c truy?n th?ng t?i ?êm Chung k?t Duyên dáng Ngo?i th??ng FTUCharm 2012 ngày 03/5 s?p t?i h?a h?n vô cùng hoành tráng, ch?c ch?n s? làm “mãn nhãn” ng??i xem b?i nh?ng b? áo dài ???c thi?t k? tinh t? b?i chính tay nhà thi?t k? n?i ti?ng Vi?t Hùng. Vi?t Hùng c?ng ??ng th?i là m?t thành viên c?a h?i ??ng giám kh?o ?êm thi này.

alt

0 0

Hoa khôi Ngoại thương tinh khôi dưới nắng sân trường

(FTUNEWS) – Duyên dáng trong tà áo dài tr?ng, Hoa khôi FTUCharm 2010 Tr?n Th? Thanh Loan ??a chúng tôi v? th?m ngôi tr??ng Nguy?n Th??ng Hi?n thân yêu c?a b?n – n?i mà theo l?i b?n, m?i ?? hè v?, k? ni?m th?i áo tr?ng l?i theo nh?ng cánh ph??ng h?ng r?i vào mi?n nh? miên man…


alt

Thanh Loan và kho?nh kh?c suy t? khi tr? v? th?m mái tr??ng x?a

0 0