0 0
0 0

“Đi thi thôi mà” nạp tự tin cho sĩ tử trước giờ G

T?p 8 trong series Tháo g? chuy?n khó ?? c?a th?y Nguy?n Hoàng Kh?c Hi?u có tên ?i thi thôi mà ???c ??t hàng t? chính các s? t? mùa thi n?m nay. ?áp ?ng nguy?n v?ng c?a teen, video chia s? nh?ng bí kíp mùa thi h?u d?ng, ?? c?p t?t t?n t?t nh?ng n?i lo l?ng, nh?ng áp l?c mùa thi mà b?t k? s? t? nào c?ng ph?i tr?i qua.

0 0