Showing: 1 - 10 of 11 Articles

Diễm My 9x làm đại sứ Duyên dáng Ngoại thương 2012

 (FTUNEWS) – B?n r?n v?i công vi?c và nh?ng d? án ngh? thu?t, Di?m My v?n dành nh?ng tình c?m r?t chân thành cho FTU và các FTUers. Cô ng??i m?u – di?n viên tài n?ng và xinh ??p này ?ã chính th?c nh?n l?i tr? thành ??i s? cho FTUCharm 2012.


alt

Hà Trần với “Thập kỷ yêu”

Gi?u gi?m nh?ng bài th? trong su?t hai m??i n?m, thi tho?ng ???c ??ng t?i ?âu ?ó nh?ng l?i b? c?t c?t ??u c?t ?uôi, Hà Tr?n ch? bi?t bu?n v?i m? và ý ??nh xu?t b?n th? t?t ng?m t? ?ó. L?n tr? v? n??c này, bên c?nh dáng v? h?nh phúc c?a ng??i s?p làm m?, Hà Tr?n ?em ??n b?t ng? v?i Th?p k? yêu.

 

Hồ Ngọc Hà ‘tái ngộ’ Thanh Bùi

Sau s? k?t h?p ?n ý b?ng ca khúc “L?ng th?m m?t tình yêu”, g??ng m?t top 8 Australian Idol 2008 ti?p t?c k?t h?p v?i n? ca s? g?i c?m trong ?êm nh?c “Khi ta yêu nhau” t?i The Rooftop, Hà N?i, vào ngày 15/6.

Johnny Trí Nguyễn: ‘Văn hóa Việt trong tôi quá mạnh’

G??ng m?t ??t ??m m? hôi, nh?ng cú ??m m?nh m? trong nh?ng gi? t?p luy?n võ thu?t kéo dài không ng?ng ngh? cùng êkip là hình ?nh c?a Johnny Trí Nguy?n hi?n t?i.


Johnny Trí Nguy?n t?p luy?n võ thu?t cho phim Chu?c t?i (k?ch b?n Johnny Trí Nguy?n, ??o di?n Charlie Nguy?n, Chánh Ph??ng phim s?n xu?t)

 

Johnny Trí Nguy?n t?p luy?n võ thu?t cho phim Chu?c t?i (k?ch b?n Johnny Trí Nguy?n, ??o di?n Charlie Nguy?n, Chánh Ph??ng phim s?n xu?t)

Đức Tuấn ‘ngông’ tôn sùng chủ nghĩa thành công

Chàng c?u sinh viên Ngo?i th??ng ??c Tu?n là m?t trong nh?ng ca s? ??ng top ??u hát nh?c ??, nh?c ti?n chi?n tr? tình theo di?n v?a ??p trai và v?a n?i ti?ng. ??c Tu?n v?a ??ng top ??u l?i v?a ??ng… m?t mình khi anh táo b?o hát nh?c k?ch b?ng ti?ng Anh, ra album nh?c k?ch và t?ng t? ch?c m?t ?êm nh?c “Music of the night” v?i s? tham gia c?a nhi?u tên tu?i l?y l?ng trên sân kh?u nh?c k?ch th? gi?i.