0 0
0 0

Tưng bừng khai mạc Hội thao FTUGames 2011

(FTUNEWS) – Sau nhi?u tháng chu?n b? k? l??ng và công phu, cu?i cùng l? khai m?c FTUGames – H?i thao ??i h?c Ngo?i th??ng CSII n?m 2011 ?ã chính th?c di?n ra vào 19h ?êm qua t?i nhà thi ??u Vân ??n, ph??ng 4, qu?n 4. Bu?i l? sôi ??ng và hoành tráng không nh?ng ?áp ?ng ???c s? kì v?ng trong su?t th?i gian qua mà còn th?i bùng lên ng?n l?a mãnh li?t c?a tinh th?n th? thao, tình ?oàn k?t c?a ?ông ??o FTUers.


 

0 0

Lễ khai mạc FTUGames ’nóng’ trước giờ G

(FTUNEWS) – Sau nhi?u tháng lên k? ho?ch và chu?n b? cho H?i thao l?n ??u ???c t? ch?c t?i FTU2, ban t? ch?c ?ang g?p rút hoàn t?t nh?ng khâu cu?i cùng cho l? khai m?c di?n ra ngày 13/11 t?i nhà thi ??u Vân ??n, Qu?n 4 – ???c h?a h?n s? r?t h?p d?n và hoành tráng.

FTUers h?ng say t?p luy?n cho ti?t m?c cheer