0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Thưởng thức bún chả cá miền Trung ngay tại Sài Gòn

Cùng tên g?i, cùng nguyên li?u, ph??ng pháp ch? bi?n nh?ng ??c s?n Quy Nh?n, Nha Trang và ?à N?ng có khác nhau ? gia v?, cách th??ng th?c.

Cùng có n??c bún trong su?t, s?i bún tr?ng nh?, hai lo?i ch? cá h?p và chiên vàng ??m, ??a rau ?a d?ng. Song bún ch? cá c?a m?i t?nh l?i có nh?ng nét riêng ?? không ch? nh?ng ??a con xa quê, mà th?c khách m?i mi?n khi th??ng th?c ??u có th? c?m nh?n ???c cái hay, nét riêng c?a món ?n. Cái riêng ?ó có th? nhìn tr?c quan b?ng m?t qua cách trình bày hay nguyên ph? li?u ?i kèm hay b?ng c?m quan v? gia v?, cách nêm n?m.

Bún ch? cá Quy Nh?n 

N?m ngay ngã ba ???ng Tô Hi?n Thành – ??ng Nai, quán bún ch? cá Quy Nh?n L? n?i b?t v?i m?t chu?i quán kéo dài, tr?ng cùng b?ng hi?u khi?n th?c khách b?n kho?n không bi?t quán “th?t”, quán “gi?”. Th?t ra, t?t c? các quán này ??u cùng m?t ch?.