0 0

FTUShine 2013: Cùng đếm ngược điểm giờ G đêm CK

(FTUNEWS) – Ch? còn vài ti?ng ??ng h? n?a, ?êm tranh tài cu?i cùng c?a cu?c thi Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng – FTUShine 2013 s? chính th?c di?n ra. V?i s? ??u t? công phu, k? l??ng và công tác chu?n b? chu ?áo, ?êm di?n h?a h?n s? mang ??n cho khán gi? nh?ng ?i?u b?t ng? c?ng nh? nhi?u c?m xúc.

alt

0 0
0 0

Tour Guide Contest 2011: Sắp đến chuyến du hành cuối

(FTUNEWS) – Cu?c thi Tour Guide Contest 2011 ?ang b??c vào nh?ng giai ?o?n cu?i v?i ?êm Gala chung k?t di?n t?i Nhà v?n hóa Thanh niên vào ngày 11/12/2011. Nhìn l?i nh?ng ch?ng ???ng ?ã qua, Tour Guide Contest 2011 th?c s? ?ã ?em l?i cho các b?n thí sinh m?t sân ch?i b? ích và lành m?nh.