Showing: 1 - 10 of 13 Articles

‘Mãn nhãn’ đêm hội Thời trang & Tài năng của Miss FTU

(FTUNEWS) – ?êm 15/4 v?a qua, t?i khách s?n Kim ?ô ?ã di?n ra 2 ph?n thi ph? trong khuôn kh? Duyên dáng ngo?i th??ng FTUCharm 2012 – Hoa khôi th?i trang và Hoa khôi tài n?ng. Khán gi? tham d? ?ã ???c ch?ng ki?n m?t ?êm thi ??y màu s?c ??n v?i nh?ng ti?t m?c trình di?n m?i l?, h?p d?n.

alt

Phóng sự ảnh: Cận cảnh vòng Sơ kết FTUCharm 2012

(FTUNEWS) – Ngày thi ??u tiên c?a vòng S? k?t FTUCharm n?m nay – ph?n thi Hình th? và Ph?ng v?n – ?ã k?t thúc t?t ??p. Hãy cùng FTUNEWS nhìn l?i m?t ngày ?áng nh? này b?ng cách ?i?m l?i c?n c?nh nh?ng kho?nh kh?c ???c ‘ch?p’ r?t tình c?.

alt

Kho?nh kh?c ‘??c’ c?a 3 v? giám kh?o, m?i ng??i m?t tâm tr?ng: Stylist Vô Th??ng, ??i s? ch??ng trình Di?m My 9X và th?y Nguy?n Tu?n D??ng