0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

‘Mãn nhãn’ đêm hội Thời trang & Tài năng của Miss FTU

(FTUNEWS) – ?êm 15/4 v?a qua, t?i khách s?n Kim ?ô ?ã di?n ra 2 ph?n thi ph? trong khuôn kh? Duyên dáng ngo?i th??ng FTUCharm 2012 – Hoa khôi th?i trang và Hoa khôi tài n?ng. Khán gi? tham d? ?ã ???c ch?ng ki?n m?t ?êm thi ??y màu s?c ??n v?i nh?ng ti?t m?c trình di?n m?i l?, h?p d?n.

alt

0 0
0 0
0 0