Showing: 1 - 7 of 7 Articles

Danh sách ca thi vòng Sơ kết FTUShine 2013

(FTUNEWS) – Ch? nh?t 14/04 t?i ?ây, t?i phòng B11 ??i h?c Ngo?i th??ng s? di?n ra vòng S? k?t cu?c thi Ti?ng hát sinh viên Ngo?i th??ng FTUShine 2013. FTUNEWS xin công b? danh sách thí sinh d? thi vòng S? k?t v?i các ca thi c? th?. 

alt

Nhóm ca nào sẽ đăng quang ở bảng B FTUShine 2011?

(FTUNEWS) – FTUShine 2011 ?ang g?n k? v?i nh?ng giây phút nóng b?ng nh?t c?a ?êm Chung k?t s? di?n ra t?i nhà hát B?n Thành vào ngày 8/5 t?i. Bên c?nh s? xu?t hi?n c?a 7 thí sinh ??n ca v?i phong cách bi?u di?n khác nhau thì 4 nhóm ca ?ã th?c s? mang l?i nh?ng ??t phá cho ch??ng trình v?i s? ph?i h?p ?n ý và chu?n b? k? l??ng. M?i m?, lôi cu?n, ?a d?ng trong cách th? hi?n, và phát huy t?ng ?i?m m?nh c?a m?i cá nhân, ?ó là lí do vì sao mà chúng ta trông ch? ?i?m nh?n ?y s? b?ng sáng.

>>  Vote cho thí sinh và nhóm ca b?n yêu thích