1 0
0 0
0 0
0 0

Thành công phải đến từ đam mê

(FTUNEWS) – “?am mê là th? mà b?n v?n ti?p t?c mu?n làm sau khi ?ã ??t ???c nh?ng gì mình mu?n trong cu?c s?ng, và mu?n thành công thì b?n ph?i có ?am mê”, ?ó là thông ?i?p chính mà anh Hu?nh Minh Thu?n, chuyên viên PR c?a M?ng xã h?i Zing Me, mu?n chia s? v?i các b?n tân sinh viên ?H S? Ph?m TP.HCM trong bu?i giao l?u ch? ?? “?i?u gì d?n b?n ??n thành công” hôm 30.10.

Anh Hu?nh Minh Thu?n chia s? t?i bu?i giao l?u

0 0
0 0

Nguyễn Khánh Trình – ‘cha đẻ’ của online marketing ở Việt Nam

Trong m?t l?n sang Singapore, Nguy?n Khánh Trình choáng váng tr??c t?c ?? l??t web và kh? n?ng online marketing c?a ng??i dân n?i ?ây. Và chàng trai tr? lóe lên suy ngh? s? b?t tay v?i Google ?? kinh doanh.


0 0