0 0

K50 cháy cùng “Start to Rush”

(FTUNEWS) – Di?n ra vào 18h30 t?i Ch? nh?t ngày 19/2/2012, L? ra m?t tân sinh viên ?ã th?t s? ?? l?i nh?ng ?n t??ng sâu s?c không ch? ??i v?i khán gi? mà còn c? Ban Giám kh?o và các v? khách m?i. ??c bi?t, sân tr??ng Ngo?i th??ng c? s? hai càng thêm r?c cháy h?n v?i s? “góp m?t” ??y sôi n?i c?a 2 gi?ng hát Miu Lê và H? Trung D?ng.

0 0
0 0