Showing: 1 - 5 of 5 Articles

Cùng nhau tham gia “Tự tin đến trường”

N?i ti?p ch??ng trình “TI?P S?C MÙA THI 2013”, nh?m h? tr? nh?ng tân sinh viên t? các t?nh v? TP.HCM nh?p h?c n?m h?c 2013 – 2014, ?ón, h??ng d?n ???ng ?i, gi?i thi?u nhà tr?, h? tr? k?p th?i cho các tân sinh viên, h?n ch? tình tr?ng ph?c t?p, ?áng ti?c x?y ra cho các em, t?o s? an tâm c?a tân sinh viên khi m?i b??c chân v? Thành ph?, Trung tâm H? tr? h?c sinh, sinh viên Thành ph? t? ch?c ch??ng trình h? tr? tân sinh viên mang tên “T? TIN ??N TR??NG”.

alt

Lá rơi trong thành phố

???c ch?p bút t? tháng 2/2012, ??n tháng 12/2012, tác gi? Lê Xuân Khoa b?t ??u ??a tác ph?m lên m?ng d??i d?ng truy?n audio b?ng chính gi?ng ??c c?a mình. S?n ph?m ???c tác gi? thu âm t?i nhà, anh c?ng kiêm luôn vai trò x? lý âm thanh, biên t?p âm nh?c.

alt

Cuộc thi video clip “Môi trường xanh” 2011

(FTUNEWS) – Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, sinh viên ý thức tìm hiểu, giữ gìn, tham gia bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội , cuộc thi làm video clip “Môi trường xanh” 2011 được tổ chức rộng rãi ở hội sinh viên tất cả các trường có website cùng tổ chức và tham dự.


(FTUNEWS) Môi trường xanh