0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Nhật ký mùa thi Đại học 2011 – Ngày cuối cùng

(FTUNEWS) – 10/07/2011 v?a qua, kì thi tuy?n sinh ??i h?c trên toàn qu?c nói chung và t?i ??i h?c Ngo?i th??ng nói riêng c?ng v?a b??c vào giai ?o?n k?t thúc v?i môn ti?ng Anh ???c cho là “v?a t?m”.