0 0
0 0
0 0

Gặp thủ khoa Ngoại thương mê tình nguyện

(FTUNEWS) – Sau ??ng Quang Huy – th? khoa kh?i D1 tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng Hà N?i v?i k?t qu? ?áng n?: 28 ?i?m thì t?i ??i h?c Ngo?i th??ng C? s? II TP HCM, FTUNEWS c?ng ?ã k?p “b?t sóng” và trò chuy?n v?i Phan Lê Thanh Trúc – th? khoa kh?i D1 v?i 27.5 ?i?m. Cùng FTUNEWS làm quen cô b?n d? th??ng này nhé!

alt

0 0
0 0
0 0