0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Cùng nhau tham gia “Tự tin đến trường”

N?i ti?p ch??ng trình “TI?P S?C MÙA THI 2013”, nh?m h? tr? nh?ng tân sinh viên t? các t?nh v? TP.HCM nh?p h?c n?m h?c 2013 – 2014, ?ón, h??ng d?n ???ng ?i, gi?i thi?u nhà tr?, h? tr? k?p th?i cho các tân sinh viên, h?n ch? tình tr?ng ph?c t?p, ?áng ti?c x?y ra cho các em, t?o s? an tâm c?a tân sinh viên khi m?i b??c chân v? Thành ph?, Trung tâm H? tr? h?c sinh, sinh viên Thành ph? t? ch?c ch??ng trình h? tr? tân sinh viên mang tên “T? TIN ??N TR??NG”.

alt

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0