0 0
0 0
0 0

FTU’s Day 2011 – “MyS:” – Việt Nam trong tôi

(FTUNEWS) – Tháng 10 h?ng n?m, Ngo?i th??ng l?i nh?n nh?p h?n lên v?i hàng lo?t ho?t ??ng chào m?ng Ngày truy?n th?ng tr??ng 15/10. N?m nay, FTU’S DAY tr? l?i v?i m?t ch? ?? r?t g?n g?i và thân thu?c “MyS:” – Vi?t Nam trong tôi. Ch??ng trình ???c di?n ra v?i s? tài tr? ??c quy?n c?a ACET – Trung tâm Anh ng? H?c thu?t và luy?n thi IETLS ch?t l??ng hàng ??u t?i Vi?t Nam, b?o tr? thông tin t? Zing Me – trang m?ng xã h?i dành cho gi?i tr? và FTUNEWS – t? ch?c thông tin chính th?c c?a H?i Sinh viên ??i h?c Ngo?i th??ng CSII.0 0
0 0

Thanh Bùi muốn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy

Là m?t ca s? s?ng và làm vi?c ? Australia, nh?ng Thanh Bùi l?i t?o ???c c?n s?t c?a gi?i tr? kh?p châu Á qua hai album, ??t ba hits h?ng nh?t ? Thái Lan, Indonesia; ??ng th?i giành top 10 hits t?i Malaysia, Philipines và Singapore.

0 0

Lắng đọng hai tiếng: Việt Nam! (Hồ Ngọc Hân)

(FTUNEWS) – Nh?ng ngày g?n ?ây, t? các ph??ng ti?n thông tin ??i chúng cho ??n blog cá nhân ??u r? lên nhi?u tin t?c và bình lu?n trái chi?u v? v?n ?? Vi?t Nam – Trung Qu?c. M?i ng??i tr? l?i có nh?ng quan ?i?m và cách th? hi?n lòng yêu n??c khác nhau. FTUNEWS xin gi?i thi?u ??n b?n ??c bài vi?t c?a b?n H? Ng?c Hân – vô ??ch “???ng lên ??nh Olympia 9” và là á khoa kì thi tuy?n sinh ?H Ngo?i th??ng CSII n?m 2009. Ng?c Hân hi?n ?ang h?c t?p t?i Melbourne, Australia.