0 0
0 0
0 0
0 0

Học cách quản lí thời gian cùng ‘Lộ trình thẳng’

(FTUNEWS) – Ti?p n?i thành công c?a nh?ng ch??ng trình hu?n luy?n k? n?ng th??ng niên c?a CLB K? N?ng Doanh Nhân – Action Club, WORKSHOP 2012 mang tên L? TRÌNH TH?NG s? ???c t? ch?c vào lúc 8h Ch? nh?t, ngày 25 tháng 12 n?m 2012 t?i h?i tr??ng Thông T?n Xã Vi?t Nam (116-118 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1, TP.HCM).


alt

 

0 0
0 0