0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Thiết kế poster – bảo vệ động vật

Cuô?c thi da?nh cho t?t c? các b?n có kh? n?ng sáng t?o và yêu th??ng ??ng v?t, nh?m xây d?ng nh?n th?c ?úng ??n và kêu g?i hành x? nhân ??o ??i v?i ??ng v?t va? h? tr? trong vi?c qu?ng bá và gây qu? cho t? ch?c Yêu ??ng V?t.