(FTUNEWS) – Sáng ngày 13/11 t?i sân v?n ??ng D3, vòng b?ng c?a b? môn bóng ?á l?i b??c sang ngày thi ??u th? 3 v?i nhi?u k?ch tính. Ch? trong các tr?n bu?i sáng, FTUNEWS ?ã ghi nh?n ???c không ít nh?ng pha bóng ??p m?t và nh?ng màn so kè c?ng th?ng trong gi?i ??u vua c?a Ngo?i th??ng.

 

Bóng ?á - sôi ??ng sáng ngày thi ??u th? 3

Ngay t? sáng s?m, các ??i ?ã t?p trung ??i hình ??y ?? và kh?i ??ng chu?n b? cho bu?i thi ??u vòng lo?i. T? nh?ng phút ??u các tr?n, không khí trên sân ?ã ???c ??t nóng b?i s? c? v? nhi?t tình t? các c? ??ng viên.

K?ch tính nh?t c?a ngày thi ??u ph?i nói ??n cu?c ch?m trán gi?a tân binh K52A+B và “lão làng” K50CLCD1. C? hai nh?p cu?c v?i quy?t tâm cao, t?o ra th? tr?n cân b?ng ? nh?ng phút ??u tiên c?a hi?p ??u. Liên t?c có nh?ng pha gi?ng co h?t s?c quy?t li?t ???c t?o ra t? c?u th? c?a c? 2 ??i, tuy nhiên b?ng s? b?c phá c?a chân sút ch? l?c Ph?m Hoàng Thiên Phú, K52A+B ?ã nhanh chóng n?m gi? th? tr?n và giành chi?n th?ng thuy?t ph?c v?i cách bi?t 3 bàn, t? s? chung cu?c là 5 – 2. V?i nh?ng gì ?ã th? hi?n, K52A+B h?a h?n s? là m?t ?n s? ??y thú v? trong mùa ??u FTUGames n?m nay.

Bóng ?á - sôi ??ng sáng ngày thi ??u th? 3

? m?t tr?n khác trên sân c? D3, cu?c ??i ??u gi?a K51CLC1 và K51F c?ng thu hút nhi?u chú ý khi theo ?ánh giá, ??i ng? c?u th? c?a K51F ra sân v?i tâm th? có ph?n nh?nh h?n so v?i ??i th?. Các chàng trai phòng th? ch?n ch?c tr??c s? t?n công quy?t li?t c?a K51CLC1 và duy trì m?t l?i ch?i khá ?n ??nh. Tuy nhiên, càng ?i ??n nh?ng phút sau, K51CLC1 b?t ng? gia t?ng s?c ép lên khung thành ??i ph??ng. Th? tr?n tr? nên cân b?ng và gay c?n cho ??n khi k?t thúc tr?n ??u, v?n không có bàn th?ng nào ???c ghi và hai ??i ?ành ch?p nh?n ra v? v?i t? s? hòa 0 – 0. ?ây c?ng là m?t tr?n ??u ?? l?i khá nhi?u d?u ?n v?i “c?n m?a th? vàng” chia ??u cho c? hai ??i. Tính ??n ngày thi ??u th? 3, ch?a có m?t tr?n ??u nào khi?n tr?ng tài ph?i 3 l?n rút th? vàng nh? tr?n c?u này.

Bóng ?á - sôi ??ng sáng ngày thi ??u th? 3

Không kém c?nh các nam tuy?n th?, các n? c?u th? c?a Ngo?i th??ng c?ng mang l?i nh?ng tr?n c?u n?y l?a. S? là m?t thi?u sót l?n n?u không k? ??n cu?c “??ng ??” gi?a K52E và K52A+B. V?i ??i hình ?n ??nh, l?i t?n công khéo léo và phòng th? ch?c ch?n, cùng v?i s? ch? d?n nhi?t tình và tr?c ti?p c?a “hu?n luy?n viên” không chuyên, ??i bóng n? K52E ?ã xu?t s?c v??t qua ??i th? v?i t? s? 3 – 0. M?t ?i?u ??c bi?t, c? 3 bàn th?ng c?a K52E ??u ???c ghi b?i n? ti?n ??o mang áo s? 8 – Quách H?i. ?ây c?ng là m?t g??ng m?t sáng giá cho danh hi?u vua phá l??i FTUGames 2013.

Bóng ?á - sôi ??ng sáng ngày thi ??u th? 3

Pha gi?ng co gi?a 2 ??i K50A (áo tr?ng) và K52CLC1 (áo ?en)

Bên c?nh ?ó, v?i l?i ch?i ?a d?ng và bi?n hóa, các ??i bóng khác c?ng ?ã c?ng hi?n cho khán gi? nh?ng màn trình di?n ??y ?n t??ng. ? vòng b?ng nam, ph?i k? ??n là c?n m?a bàn th?ng ???c t?o ra gi?a 2 l?p K51E và K52CLC2 v?i cách bi?t lên ??n 10 bàn (K51E:11 – K52CLC2:1). Không kém c?nh, v?i kinh nghi?m dày d?n c?a b?c ?àn anh trong ngh? thu?t d?n d?t bóng, K50A d? dàng v??t qua K52CLC1 v?i t? s? 8 – 2. Trong khi ?ó, K52BF ?ành ng?m ngùi ch?p nh?n th?t b?i tr??c m?t K50CLCD2 k? thu?t và ?iêu luy?n. K52E – ???ng kim vô ??ch gi?i tân sinh viên l?i nh? nhàng giành quy?n ?i ti?p khi ??i bóng K51CLC2 s?m b? cu?c.

Bóng ?á - sôi ??ng sáng ngày thi ??u th? 3

C?u th? s? 61 ghi bàn ??t phá cho K50CLCD2

??i v?i b?ng n?, chi h?i K50A giành chi?n th?ng thuy?t ph?c tr??c K52G v?i t? s? suýt sao 2 – 1. Cùng v?i ?ó là chi?n th?ng cách bi?t 3 bàn (3 – 0) c?a K51E tr??c ??i th? K52F. M?c dù hòa nhau v?i t? s? 0 ??u, nh?ng K49E và K50CLCD2 ?ã c?ng hi?n cho khán gi? m?t tr?n ??u th?t s? mãn nhãn.

Mùa gi?i FTUGames n?m nay c?ng góp ph?n phát hi?n ra nh?ng tài n?ng th? thao n?i b?t c?a Ngo?i th??ng. Cái tên ???c nh?c ??n ??u tiên là ??i tr??ng mang áo s? 23 c?a K51E – Duy Minh v?i 5 bàn th?ng ghi ???c trong m?t tr?n ??u. Ngoài ra, ph?i k? ??n các vua phá l??i khác nh? áo s? 7 – Phong Phú v?i 4 bàn th?ng ???c ghi cùng v?i Thanh Hà – con át ch? bài mang áo 36 ?ã góp ph?n làm nên chi?n th?ng thuy?t ph?c c?a ??i tuy?n K50A. Bên c?nh ?ó, ?oàn Lê Ph??ng, ??i tr??ng K50CLCD2 c?ng có m?t ngày thi ??u tuy?t v?i v?i 3 cú sút th?ng l??i ??i ph??ng. Và cu?i cùng, Ng?c Dung, cô gái m?nh m? ??n t? K50A ?ã xu?t s?c ghi liên li?p 2 bàn, ?em l?i chi?n th?ng ngh?t th? cho ??i c?a mình.

Bóng ?á - sôi ??ng sáng ngày thi ??u th? 3

M?t bu?i sáng thi ??u k?ch tính và ??y gay c?n, s? nhi?t tình, yêu th? thao cùng s?c tr? Ngo?i th??ng ?ã mang l?i cho ng??i xem nh?ng màn trình di?n “??nh cao”. Nh?ng k?t qu? m?i nh?t s? liên t?c ???c c?p nh?t. Hãy cùng FTUNEWS theo chân các tuy?n th? c?a chúng ta trên con ???ng giành l?y chi?c cúp vô ??ch FTUGames danh giá nhé!

Th?o Nguyên + C?m Tiên

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.