Showing: 1 - 10 of 13 Articles

P&G CEO Academy 2015

P&G CEO Academy 2015 không là cuộc thi mang tính học thuật, mà là khóa huấn luyện thực tiễn được thiết kế đặc biệt nhằm phát triển kĩ năng lãnh đạo của sinh viên, đồng thời tạo ra …

Khám phá sự năng động 2013 – Chủ động trải nghiệm, nhập cuộc thành công

(FTUNEWS) – B?n có bi?t, b??c chân vào môi tr??ng ??i h?c chính là lúc b?n b?t ??u chuy?n hành trình “ph??t” ??y nh?ng tr?i nghi?m, mà khi ch? ??ng d?n thân thì c? h?i h?c h?i s? ??n v?i b?n. Hãy ??n v?i ch??ng trình KHÁM PHÁ S? N?NG ??NG 2013 – CH? ??NG TR?I NGHI?M, NH?P CU?C THÀNH CÔNG ?? l?ng nghe nh?ng chia s? c?a các anh ch? Báo cáo viên v? giá tr? mà s? ch? ??ng mang l?i, qua ?ó s? giúp b?n thân ??nh h??ng t?t h?n cho s? kh?i ??u chuy?n hành trình s?p t?i.

alt

Hiện thực hóa ước mơ với ‘Tìm kiếm CEO tương lai’

(FTUNEWS) – Cu?c thi “Tìm ki?m CEO t??ng lai” l?n 4 n?m 2012 do Khoa Qu?n tr? Kinh doanh tr??ng ??i H?c Kinh T? Tp. HCM t? ch?c. Cu?c thi nh?m giúp sinh viên có ???c c? h?i tr?i nghi?m, hình thành t? ch? và doanh ch? khi ?ang ng?i trên gh? gi?ng ???ng.

12 CEO được kỳ vọng nhất 2012

Ti?n b?c, danh v?ng và s? s?ng còn! T?t c? ?i?u ?ó nói lên tài n?ng c?a m?t nhà ?i?u hành. N?m 2012 có l? s? là m?t n?m ?? các t??ng l?nh th? hi?n và ch?ng t? b?n thân khi lãnh ??o các doanh nghi?p b?c nh?t th? gi?i.

Giải mã hai cánh tay đắc lực của doanh nghiệp: CFO và HRM

(FTUNEWS) – Không ph?i ai c?ng hi?u rõ nh?ng tr?ng trách to l?n nh?ng không kém ph?n thú v? v? CFO và HRM – ???c ví nh? hai cánh tay v? ??i làm nên thành công c?a m?t doanh nghi?p. S?p t?i ?ây, bu?i “To? ?àm CEO & CFO” và “CEO và bài toán ngu?n nhân l?c” s? cho chúng ta l?i gi?i ?áp.